Telly Turtle
Release: XXXX
Publisher: XXXX
Developer: XXXX
Type: XXXX
Coleco #: XXXX